دستورالعمل‌ تعيين‌ هدايت هيدروليك خاك به روش‌هاي مختلف

اين نشريه با عنوان «دستورالعمل تعيين هدايت هيدروليك خاك به روش‌هاي مختلف» است كه در آن روش‌هاي گوناگون اندازه‌گيري هدايت هيدروليكي خاك مورد بحث قرار گرفته است. اين روش‌ها عبارت است از: روش چاهك، چاهك معكوس، تزريق به چاهك سطحي، نفوذسنج گلف و پيزومتري براي اندازه‌گيري هدايت هيدروليك افقي و روش‌هاي استوانه و تيوب براي اندازه‌گيري هدايت هيدروليك قائم خاك، هدف از ارائه اين دستورالعمل، ايجاد وحدت رويه در ميان دست‌اندركاران مطالعات زهكشي در امر كاربرد روش‌هاي مختلف اندازه‌گيري هدايت هيدروليك خاك است. اين روش‌ها، اندازه‌گيري در آزمايشگاه و در محل اصلي [مزرعه] را شامل مي‌شود. در اين دستورالعمل به اندازه‌گيري هدايت هيدروليك خاك در محل اصلي توجه بيش‌تري شده است. اين روش‌ها، اندازه‌گيري در بالاي سطح ايستابي و زير آن را شامل مي‌شود.

کمیته آبیاری و زهکشی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 174
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 322
تاریخ انتشار 1384
تاریخ پیش‌نویس 1375
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/09/06
 dibagroup
 2186