ضوابط طراحي هيدروليكي‌ ساختمان‌هاي‌ حفاظتي و تقاطعي‌، تبديل‌ و ايمني و ساختمان‌هاي حفاظت در مقابل فرسايش سامانه‌هاي آبياري

اين نشريه ضوابط طراحي هيدروليكي انواع سازه‌‌هاي حفاظتي ساختمان‌هاي تقاطعي و ساختمان‌هاي تبديل كانال‌هاي آبياري را ارائه مي‌نمايد. سازه‌هاي حفاظتي مورد بررسي در اين نشريه شامل سازه‌هاي سرريز اضطراري و هرز آبروها مي‌باشد كه جهت حفاظت كانال در مقابل جريان‌هاي مازاد ورودي طراحي مي‌گردند. ساختمان‌هاي تقاطعي شامل آبرو زيرگذر و روگذر براي محل تلاقي كانال با زهكش‌ها و نهرها و انواع ساختمان‌هاي تبديل در محل تغيير مقطع و شرايط هيدروليكي كانال منظور گرديده كه براي هر مورد مباني طراحي هيدروليكي مشخص گرديده است.

کمیته آبیاری و زهکشی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 173
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 337
تاریخ انتشار 1384
تاریخ پیش‌نویس 1375
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/09/06
 dibagroup
 1279