دستورالعمل‌ هدايت‌ هيدروليك خاك‌ با روش‌ پيزومتري

اين نشريه با عنوان دستورالعمل تعيين هدايت هيدروليك خاك مناطقي كه داراي آب زيرزميني كم‌عمق مي‌باشد، تدوين شده است. كاربرد اساسي اين نشريه، به منظور انجام دادن مطالعات صحرايي و تهيه طرح‌هاي زهكشي زيرزميني مي‌باشد. در اين نشريه مباني نظري و اصول عملي روش پيزومتري با استفاده از ماخذ موجود تشريح شده است؛ ولي بيشتر دربرگيرنده دستاوردهاي تجربي حاصل از مطالعات صحرايي متعدد است.

کمیته آبیاری و زهکشی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 159
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 164
تاریخ انتشار 1376
تاریخ پیش‌نویس 1375
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/09/27
 dibagroup
 919