دستورالعمل‌ آماربرداري‌ از منابع آب - وسايل و روش‌هاي اندازه‌گيري

با عنوان دستورالعمل آماربرداري از منابع آب شامل برگهاي شناسايي و اندازه‌گيري منابع و ايستگاههاي مختلف آبي اعم از سطحي و زيرزميني بوده و شيوه ثبت اطلاعات در آنها به‌طور جامع و استاندارد ارائه شده است. همچنين بعضي از روشهاي اندازه‌گيري ارتفاع سطح آب، سرعت جريان و محاسبه بده در منابع آب سطحي و زيرزميني نيز ارائه شده است.

کمیته مدیریت منابع آّب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 242
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 330
تاریخ انتشار 1384
تاریخ پیش‌نویس 1380
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/08/02
 dibagroup
 1722