دستورالعمل‌ اندازه‌گيري‌ سرعت‌ نفوذ آب‌ به‌ خاك‌ با روش‌ استوانه‌

اين نشريه با عنوان دستورالعمل اندازه‌گيري سرعت نفوذ آب به خاك با روش استوانه است كه در آن، نحوه و دستورالعمل اندازه‌گيري خصوصيات نفوذ آب به خاك به روش‌هاي استوانه مضاعف و تك استوانه مورد بحث قرار گرفته است. هدف از ارائه اين دستورالعمل، تعيين پارامترهاي مختلف نفوذ آب در خاك شامل: سرعت نفوذ لحظه‌اي آب به خاك، تعيين عمق آب قابل نفوذ به خاك در مدت زمان معين، تعيين سرعت نفوذ پايه و به‌طور كلي مشخص نمودن معادلات و خصوصيات نفوذ آب به خاك و استفاده از آنها در طرح‌هاي آبياري، زهكشي سطحي و زهكشي زيرزميني مي‌باشد.

کمیته آبیاری و زهکشی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 084
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 243
تاریخ انتشار 1380
تاریخ پیش‌نویس 1369
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/11/07
 dibagroup
 4263