فهرست‌ خدمات‌ مرحله‌ شناسايي‌ طرح‌هاي‌ زهكشي‌ و بهسازي‌ خاك‌ براي دشت‌هايي‌ كه‌ در آنها شبكه‌ آبياري‌ احداث‌ شده‌ است‌

کمیته آبیاری و زهکشی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 064
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 95
تاریخ انتشار 1373
تاریخ پیش‌نویس 1370
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/11/07
 dibagroup
 842