شـرح کلـی خـدمات مطالعـات مرحلـه طراحـی تفصـیلی طـرح‌هـای آبیـاری و زهکشــی (تجدید نظر اول)

با عنـوان «شـرح کلـی خـدمات مطالعـات مرحلـه طراحـی تفصـیلی طـرح‌هـای آبیـاری و زهکشــی» ابتــدا بــه لــزوم بــه هنگــام نمــودن مطالعات مرحله توجیهی و طراحی پایـه حسـب مـورد و ضـرورت پرداختـه شـده اسـت سـپس مطالعات تکمیلی مورد نیاز و نحوه‌ی اثربخشـی نتــایج آن در مبــانی طراحــی نهــایی اجــزای هیدرولیکی و سازه‌ای سامانه آبیاری و زهکشی، نحوه‌ی تهیه نقشه‌های اجرایی و اسناد مناقصـه و دســتورالعمل‌های مدیریت، بهره‌برداری و نگهداری بیان شده است.

کمیته آبیاری و زهکشی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 381-382
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 815
تاریخ انتشار 1399
تاریخ پیش‌نویس 1390
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1392/11/08
 dibagroup
 1404