دستورالعمل تعیین بازده آبیاری در شبکه‌های آبیاری و زهکشی در حال بهره‌برداری

این ضابطه با عنوان «دستورالعمل تعیین بازده آبیاری در شبکه‌های آبیاری و زهکشی در حال بهره‌برداری» رویه‌ای برای تعیین بازده‌های انتقال، توزیع، کاربرد، بهره‌برداری و نیز بهره‌وری آب از دیدگاه تولید محصول را ارائه می‌نماید.

در این ضابطه، روش‌ها و تجهیزات اندازه‌گیری عوامل مورد نیاز تعیین بازده و بهره‌وری آب آبیاری براساس مشخصات فیزیکی و مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی، دقت اندازه‌گیری، دانش فنی، توانمندی بهره‌برداران، دسترسی و سهولت به‌کارگیری بررسی و انتخاب و روابط محاسباتی مربوطه ارائه شده‌اند. همچنین با توجه به متغیر بودن برنامه آبیاری، شبکه زمان اندازه‌گیری‌ها در دوره بهره‌برداری مشخص شده است.

کمیته آبیاری و زهکشی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 415
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 692
تاریخ انتشار 1394
تاریخ پیش‌نویس 1392
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1392/12/21
 dibagroup
 1259