فهرست خدمات مرحله بهره‌برداری، نگهداری و کنترل ایمنی سدها (بازنگری اول)

این ضابطه با عنوان «فهرست خدمات مرحله بهره‌برداری و نگه‌داری سدها» در راستای بازنگری اول نشریه قبلی تحت همین عنوان تدوین شده و در آن مجموعه اقدامات و فعالیت‌های مورد نیاز مرحله بهره‌برداری سدها به تفکیک سرفصل‌های بهره‌برداری، نگه‌داری، تعمیرات، ایمنی، خدمات عمومی و حراست و سایر فعالیت‌های جانبی ارائه شده است. فعالیت‌ها و اقدامات ذکر شده در این نشریه به‌طور عمومی و کلی وظایف و مسوولیت‌های سازمان‌های بهره‌برداری سد را تشریح می‌نماید. این مجموعه می‌تواند الگویی به‌منظور تدوین شرح وظایف و مسوولیت‌های واحدهای مختلف تشکیلات بهره‌برداری به‌واسطه ارگان‌های دولتی و یا نهادهای عمومی و غیردولتی مورد استفاده قرار گیرد.

کمیته سد و تونل های انتقال
شماره استاندارد و پیش‌نویس 401
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 678
تاریخ انتشار 1394
تاریخ پیش‌نویس 1391
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/19
 dibagroup
 1653