ضوابط انتخاب سيلاب طراحي سدهاي بزرگ ايران

کمیته سد و تونل های انتقال
شماره استاندارد و پیش‌نویس 378
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی
تاریخ انتشار
تاریخ پیش‌نویس 1390
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/22
 1587