فهرست‌ خدمات‌ مرحله‌ توجيهي‌ مطالعات‌ ايزوتوپي‌ و رديابي‌ مصنوعي‌ منابع‌ آب‌زيرزميني‌

اين نشريه با عنوان فهرست خدمات مرحله توجيهي مطالعات ايزوتوپي و رديابي مصنوعي منابع آب زيرزميني به‌منظور ارائه چارچوبي يكنواخت و مشترك براي تهيه و تدوين شرح خدمات مطالعات مرحله توجيهي كه حسب شرايط و هدف‌هاي مطالعاتي مورد نظر مي‌تواند متفاوت باشد، تهيه شده است. اين نشريه راهنمايي براي استفاده از فنون ايزوتوپي و روش‌هاي رديابي مصنوعي در مطالعات منابع آب زيرزميني مي‌باشد. با استفاده از فنون فوق‌الذكر، مي‌توان مسائلي مانند تعيين مبدا آب زيرزميني، تعيين سن آن، سرعت و جهت جريان آب زيرزميني، رابطه بين آب‌هاي سطحي و آب‌هاي زيرزميني، ارتباط‌هاي ممكن بين آبخوان‌هاي مختلف، تخلخل موضعي، قابليت عبور و پخش يك آبخوان را بررسي و توجيه كرد. بديهي است استفاده از روش‌هاي رديابي صرفا به‌منظور دستيابي به اطلاعات و يافته‌هايي كه از طريق معمول به دذست نمي‌آيد، ولي خود مكمل مطالعات انجام شده خواهد بود، بايد مورد توجه قرار گيرد.

کمیته مدیریت منابع آّب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 230
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 249
تاریخ انتشار 1381
تاریخ پیش‌نویس 1379
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/08/02
 dibagroup
 1008