راهنماي ارزيابي ايمني و اقدامات اضطراري در سدها و سازه‌هاي وابسته

اين نشريه با عنوان «راهنماي ارزيابي ايمني و اقدامات اضطراري در سدها و سازه‌هاي وابسته» مي‌باشد. اطلاعات اين نشريه با بهره‌گيري از تجربيات بين‌المللي و ملي براي استفاده در پروژه‌هاي سدسازي تدوين شده است. در اين نشريه خطرات تهديدكننده ايمني سدها ارائه شده است. اين مجموعه به‌صورت يكنواخت و هماهنگ الزامات كلي ارزيابي ايمني و اقدامات اضطراري را براي سدهاي كشور مشخص مي‌كند.

کمیته سد و تونل های انتقال
شماره استاندارد و پیش‌نویس 370
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 644
تاریخ انتشار 1392
تاریخ پیش‌نویس 1389
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/23
 dibagroup
 1313