راهنماي مطالعات رسوبگذاري و رسوبزدايي مخازن سدها

اين نشريه با عنوان «راهنماي مطالعات رسوب‌گذاري و رسوب‌زدايي مخازن سدها» مي‌باشد. مطالب اين نشريه با استفاده از منابع معتبر و تجربيات بين‌المللي و ملي در زمينه‌ي رسوب مخازن تدوين شده است. هدف اين نشريه، ارائه معيارهاي فني براي مطالعات رسوب‌گذاري و رسوب‌زدايي مخازن سدها است كه به شناخت عوامل نهشته شدن، روش‌هاي برآورد و روش‌هاي كنترل رسوب در مخازن و نيز روش‌هاي رسوب‌زدايي با در نظر گرفتن شرايط زيست‌محيطي و مديريت موضوع رسوب در مخازن موجود كشور پرداخته است.

کمیته سد و تونل های انتقال
شماره استاندارد و پیش‌نویس 328
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 589
تاریخ انتشار 1391
تاریخ پیش‌نویس 1387
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/24
 dibagroup
 1400