راهنماي بهره‌برداري و نگهداري نيرو گاه‌هاي آبي سدهاي بزرگ

اين نشريه با عنوان «راهنماي بهره‌برداري و نگهداري نيروگاه‌هاي آبي سدهاي بزرگ» شامل توصيه‌ها و معيارهاي عمومي براي بهره‌برداري و نگهداري از عمده‌ترين تجهيزاتي است كه كاربردشان در اكثر نيروگاه‌هاي آبي عموميت دارد. در اين راهنما نكات اصلي، كه بايد در تهيه برنامه خاص نگهداري تجهيزات مختلف نيروگاه مد نظر قرار گيرد، با بهره‌گيري از استانداردهاي بين‌المللي و تجارب موجود، آورده شده است؛ لذا نكات اصلي و توصيه‌هاي كلي مندرج در اين راهنما بايد به همراه مدارك فني و دستورالعمل‌هاي خاص سازندگان تجهيزات هر نيروگاه و تجارب عملي بهره‌برداري، ملاك كار براي تهيه برنامه نگهداري تجهيزات به‌كار رفته در آن نيروگاه خاص قرار داده شود.

کمیته سد و تونل های انتقال
شماره استاندارد و پیش‌نویس 316
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 526
تاریخ انتشار 1389
تاریخ پیش‌نویس 1386
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/25
 dibagroup
 947