شرح کلی خدمات مرحله توجیهی اولیه سدسازی

این ضابطه فهرستی جامع (اما نه کامل یا شامل برای هر پروژه خاص) از خدمات مهندسی ممکن در پروژه های مطالعاتی سدها ارایه می کند تا شرح
خدمات مهندسان مشاور در پروژه های سدسازی، به عنوان یکی از پیوست های موافقت نامه در پیمان های خدمات مهندسی مرحله توجیهی
اولیه سدها براساس ساختار این شرح کلی خدمات انتخاب و تکمیل شود. در هر پروژه خاص ممکن است شرح تفصیلی خدمات از مفاد این ضابطه انتخاب و در موارد ویژه آن پروژه خدماتی به آن اضافه شود و یا ممکن است بخشی از خدمات فهرست شده ضرورتی نداشته باشد و حذف شود.

کمیته سد و تونل های انتقال
شماره استاندارد و پیش‌نویس 312
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 824
تاریخ انتشار 1399
تاریخ پیش‌نویس 1397
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/25
 dibagroup
 1320