راهنمای کاربرد مدل‌های ریاضی در رسوبگذاری و رسوب‌زدایی مخازن سدها

این ضابطه با عنوان «راهنمای کاربرد مدل‌های ریاضی در رسوب‌گذاری و رسوب‌زدایی مخازن سدها» ضمن مرور فرآیندهای مختلف موثر بر پدیده رسوب‌گذاری در مخازن سدها و روابط ریاضی حاکم بر آن، به تشریح نحوه انتخاب مدل‌ عددی مناسب از میان مدل‌های موجود و ویژگی‌های آن می‌پردازد.

کمیته سد و تونل های انتقال
شماره استاندارد و پیش‌نویس 309
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 834
تاریخ انتشار 1399
تاریخ پیش‌نویس 1396
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/25
 dibagroup
 2125