راهنماي طراحي و بهره‌برداري تخليه كننده عمقي مخازن سدها

اين راهنما با هدف ضابطه‌مند كردن فرايند طراحي، بهره برداري و نگهداري از تخليه كننده‌هاي عمقي در سدهاي مخزني، تدوين شده است تا با رعايت موارد ذكر شده، تخليه كننده‌هاي عمقي كاركرد مناسب و كارايي لازم در همه طرح‌هاي سد سازي كشور را داشته باشند. كاربرد اين راهنما در طراحي تخليه كننده‌هاي عمقي در همه طرح‌هاي سد سازي و در مرحله‌هاي مختلف مطالعاتي و طراحي و همچنين براي سازمان‌هاي بهره‌بردار در بهره‌برداري ، بازرسي و تعميرات از سدهاي در دست بهره‌برداري ، است.

کمیته سد و تونل های انتقال
شماره استاندارد و پیش‌نویس 273
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 521
تاریخ انتشار 1388
تاریخ پیش‌نویس 1382
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/30
 dibagroup
 1076