راهنماي طراحي سازه‌اي تونل‌هاي آب بر

اولين راهنما طراحي سازه‌اي تونل‌هاي آب‌بر است. در مورد انواع تونل‌ها هيدروليكي مطالب به حدي زياد است كه تنها اشاره‌اي كوتاه به عناوين آنها، چندين مجلد نياز دارد. بنابراين در تهيه اين مجموعه، با پيشرفت كار، بخش‌هاي زيادي در جهت حفظ اختصار و ايجاز، در كميته، حذف شدند. از آنجا كه اشاره به هر نرم‌افزاري مي‌تواند تاييدي بر اعتبار آن باشد، در اين مجموعه از ميان بسياري از نرم‌افزاري توانمند كه هريك امتيازات و نواقص خود را دارند، اسمي برده نشده است. به‌طوري‌كه گفته شده، نياز به تكميل اين مجموعه خصوصا در مورد طراحي و اجراي تونل در زمين‌هاي محسوس بوده و درصدد هستيم به اين منظور راهنماي خاصي تدوين كنيم.

کمیته سد و تونل های انتقال
شماره استاندارد و پیش‌نویس 261
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 309
تاریخ انتشار 1384
تاریخ پیش‌نویس 1382
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/30
 dibagroup
 976