مشخصات فني عمومي سدها

اين نشريه با عنوان مشخصات فني عمومي سدها مي‌باشد. اين مشخصات فني عمومي با بهره‌گيري از استانداردهاي بين‌المللي و ملي و تجارب موجود براي استفاده در پروژه‌هاي سدسازي تدوين شده است. اين نشريه كه براي بهره‌برداري به عنوان بخشي از اسناد پيمان‌هاي سدسازي تهيه شده است، به بيان كمي و كيفي معيارهايي مي‌پردازد كه براي اجراي پروژه‌هاي سدسازي الزامي است. اگر چه اين معيارها به طور عمده فني است، اما در موارد ضروري معيارهاي حقوقي و مالي مترتب بر موارد فني ‌را ‌نيز تعيين مي‌كند.

کمیته سد و تونل های انتقال
شماره استاندارد و پیش‌نویس 248
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 399
تاریخ انتشار 1392
تاریخ پیش‌نویس 1380
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/08/01
 dibagroup
 1364