نقشه‌هاي همسان‌ مجاري‌ آب‌بر زيرزميني بتني

کمیته سد و تونل های انتقال
شماره استاندارد و پیش‌نویس 238
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 218
تاریخ انتشار 1380
تاریخ پیش‌نویس 1379
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/08/02
 dibagroup
 796