ضوابط عمومي‌ طراحي‌ سازه‌هاي‌ آبي‌ بتني

کمیته سد و تونل های انتقال
شماره استاندارد و پیش‌نویس 229
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 312
تاریخ انتشار 1384
تاریخ پیش‌نویس 1378
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/08/03
 dibagroup
 1205