راهنماي‌ بهره‌برداري‌ هيدروليكي از مخزن‌ سدهاي بزرگ

اين نشريه با عنوان راهنماي بهره برداري هيدروليكي از مخزن سدهاي بزرگ مي باشد. اين راهنما، با بهره گيري از استانداردهاي بين المللي براي بهره برداري از مخزن سدهاي بزرگ، و با در نظر گرفتن تجارب موجود در سدهاي ايران تدوين شده است. در اين نشريه روش‌هاي كلي و عمومي و نكات اصلي دستورالعمل‌هاي بهره برداري از مخزن‌ها ارائه مي‌شود، به شكلي كه هم بتواند مورد استفاده سازمان‌ هاي بهره برداري ‌كننده قرار بگيرد و هم به‌عنوان‌الگويي، درتهيه دستورالعمل‌هاي بهره‌برداري ازمخزن‌‌سدها،مورد استفاده طراحان و دست‌اندركاران صنعت سدسازي واقع شود.

کمیته سد و تونل های انتقال
شماره استاندارد و پیش‌نویس 210
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 335
تاریخ انتشار 1385
تاریخ پیش‌نویس 1380
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/08/06
 dibagroup
 1015