رفتارسنجي‌ فضاهاي‌ زيرزميني‌ در حين‌ اجرا

اين نشريه با عنوان «رفتارسنجي فضاهاي زيرزميني در حين اجرا» توسط كميته «مكانيك سنگ» طرح تهيه استاندارد مهندسي آب كشور تدوين شده است. به‌دليل طبيعت پيچيده توده سنگ‌ها و شرايط گوناگون زمين‌شناسي، پيش‌بيني و مدلسازي رفتار توده سنگ در طرح‌هاي ژئومكانيكي، به‌ويژه پيرامون فضاهاي زيرزميني، از ديدگاه علمي و نظري دشوار است. تعدد عوامل مؤثر بر رفتار توده سنگ و عملي نبودن شناسايي كامل آنها، لزوم ارزيابي رفتار واقعي توده سنگ را ايجاب مي‌كند. يك برنامه رفتارسنجي شامل انتخاب ابزار مناسب، آرايش ايستگاه‌هاي ابزار دقيق، نصب و به‌كارگيري ابزار دقيق، قرائت، پردازش و تفسير داده‌ها است. در اين نشريه به روش‌ها و ابزار رفتارسنجي فضاهاي زيرزميني در حين اجرا براي كنترل رفتار سازه و بهينه سازي روش اجرا، سيستم نگهدارنده و پوشش نهايي پرداخته شده است.

کمیته سد و تونل های انتقال
شماره استاندارد و پیش‌نویس 209
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 252
تاریخ انتشار 1381
تاریخ پیش‌نویس 1376
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/08/06
 dibagroup
 1035