بررسی‌ پتانسیل‌ لغزش‌ در محدوده‌ سدها و سازه‌های‌ وابسته‌

این نشریه با عنوان «بررسی پتانسیل لغزش در محدوده سدها و سازه‌های وابسته» در برگیرنده عنصرهای یک زمین لغزه، علت لغزش زمین، رده‌بندی زمین لغزه‌ها، تقسیم‌بندی بر پایه فعالیت، تقسیم‌بندی بر پایه مکانیسم تشکیل، شناسایی زمین‌لغزه‌ها و در نهایت توصیه هایی برای بررسی زمین لغزه در برداشت‌های زمینی است. با توجه به اینکه رانش زمین در محدوده سدها و سازه‌های وابسته آن، می‌تواند ایمنی افراد و ماشین‌آلات را به هنگام اجرا مورد مخاطره قرار دهد، تاخیر در اجرا را باعث شود، ایمنی سازه‌ها را به هنگام بهره‌برداری تهدید کند و سیستم هیدرولیک [سد و مخزن] را مختل سازد، شناسایی و بررسی توده های لغزشی ضرورت می‌یابد.

کمیته سد و تونل های انتقال
شماره استاندارد و پیش‌نویس 204
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 229
تاریخ انتشار 1380
تاریخ پیش‌نویس 1376
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/08/06
 dibagroup
 809