ضوابط طراحي‌ سازه‌اي‌ بندهاي‌ انحراف

کمیته سد و تونل های انتقال
شماره استاندارد و پیش‌نویس 199
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 198
تاریخ انتشار 1379
تاریخ پیش‌نویس 1376
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/08/06
 dibagroup
 1033