راهنماي‌ بازرسي‌ در سدهاي‌ بزرگ‌

اين نشريه با عنوان «راهنماي بازرسي در سدهاي بزرگ» مي‌باشد. در اين راهنما سطوح مختلف بازرسي و الزامات مربوط در هر مورد، براي حصول اطمينان از ايمني سدهاي بزرگ و سازه‌هاي وابسته، در دوره‌هاي مختلف بهره‌برداري و در شرايط عادي و اضطراري ارائه گرديده است. اين راهنما عمدتا براي استفاده سازمان‌هاي بهره‌بردار تدوين شده ولي مي‌تواند به عنوان الگويي براي تهيه دستورالعمل‌هاي بازرسي سدها براي طراحان و دست اندركاران سدسازي مورد استفاده قرار گيرد.

کمیته سد و تونل های انتقال
شماره استاندارد و پیش‌نویس 192
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 216
تاریخ انتشار 1380
تاریخ پیش‌نویس 1376
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/08/24
 dibagroup
 1260