راهنماي مطالعات‌ بهره‌برداري‌ از مخازن‌ سدها مراحل (شناسايي‌ـ توجيهي ـ طراحي تفصيلي)

اين نشريه با عنوان راهنماي مطالعات بهره‌برداري از مخازن سدها مي‌باشد. در اين راهنما، با توجه به اطلاعات قابل دسترس در مرحله شناسايي، خلاصه اي از مجموعه روش‌هاي فني براي تعيين مقدماتي ارتفاع سد، حجم مخزن و ساير پارامترهاي طراحي براي اين مرحله، خلاصه‌اي از مجموعه روش‌هاي فني براي تدقيق ارتفاع سد، حجم مخزن و ساير پارامترهاي طراحي براي مرحله توجيهي، با توجه به نتايج حاصل از مطالعات مرحله شناسايي و با بهره‌گيري از تكنيك‌هاي بهينه‌سازي و شبيه‌سازي و در نظر گرفتن پارامترهاي اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي ارائه گرديده است. در اين مجموعه خلاصه‌اي از روش‌هاي فني براي تدوين سياست‌هاي بهينه بهره‌برداري با استفاده از منحني هاي فرمان و با توجه به نتايج حاصله از مطالعات مرحله توجيهي براي مرحله طراحي تفصيلي نيز ارائه شده است.

کمیته سد و تونل های انتقال
شماره استاندارد و پیش‌نویس 191
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 272
تاریخ انتشار 1383
تاریخ پیش‌نویس 1376
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/08/24
 dibagroup
 1718