ضوابط طراحي‌ سازه‌اي‌ مجاري‌ آب‌بر زيرزميني‌ بتني

اين نشريه با عنوان ضوابط طراحي سازه‌اي مجاري آب‌بر زيرزميني بتني، بخش نخست از استاندارد طراحي سازه‌اي و ساخت مجاري آب‌بر زيرزميني است كه كاربرد آن براي انتقال آب، شبكه توزيع آب، شبكه جمع‌‌آوري فاضلاب، شبكه‌هاي زهكشي، آبروها، مجاري تخليه تحتاني سدها و نظاير آن مي‌باشد. در اين مجموعه كه در 6 فصل تهيه شده عناويني از قبيل تاريخچه، طبقه‌بندي مجاري از نظر هندسي، ساخت و مصالح، بارهاي وارده، روش‌هاي تجربي طراحي تحت بارهاي خارجي، طراحي تحت فشار داخلي، طراحي با استفاده از روش‌هاي تحليلي و بالاخره مجاري تحت تاثير نيروهاي هيدروديناميكي مورد بحث قرار گرفته است.

کمیته سد و تونل های انتقال
شماره استاندارد و پیش‌نویس 184
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 185
تاریخ انتشار 1378
تاریخ پیش‌نویس 1375
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/09/06
 dibagroup
 1116