راهنماي‌ تزريق‌ در سازه‌هاي‌ آبي‌

اين نشريه با عنوان راهنماي تزريق در سازه‌هاي آبي تهيه شده است. هدف از تهيه اين نشريه معرفي مباني تزريق در سازه‌هاي آبي است. تزريق در سازه‌هاي آبي مقاومت فيزيكي و مكانيكي آن‌ها را افزايش داده و ضمنا از اتلاف آب نيز جلوگيري مي‌كند. اين نشريه براي برنامه‌ريزي دقيق‌تر در پروژه‌هاي مهندسي آب مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد.

کمیته سد و تونل های انتقال
شماره استاندارد و پیش‌نویس 183
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 186
تاریخ انتشار 1378
تاریخ پیش‌نویس 1375
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/09/06
 dibagroup
 1098