دستورالعمل‌ آزمايش‌ نفوذ استاندارد (S.P.T) در مطالعات ژئوتكنيك

اين نشريه با عنوان «دستورالعمل آزمايش نفوذ استاندارد (S.P.T)» توسط كميته «ژئوتكنيك» طرح تهيه استانداردهاي مهندسي آب كشور تهيه شده است. تهيه اين دستورالعمل با استفاده از آيين‌نامه‌هاي معتبر بين‌المللي و تجربه‌هاي كارشناسي و در انطباق با شرايط ملي صورت پذيرفته است.

کمیته سد و تونل های انتقال
شماره استاندارد و پیش‌نویس 182
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 224
تاریخ انتشار 1380
تاریخ پیش‌نویس 1375
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/09/06
 dibagroup
 1625