دستورالعمل تعيين محل و نظارت بر حفر چاه‌هاي آب در آبرفت و سازندهاي سخت و تهيه گزارش حفاري (چاه‌هاي بهره‌برداري، اكتشافي، پيزومترها و مشاهد

حجم قابل توجه برداشت از منابع آب زيرزميني در كشور از طريق چاه‌ها به‌ويژه در بخش كشاورزي صورت مي‌گيرد كه بيانگر نقش مهم و انكارناپذير آب زيرزميني در توسعه زيرساخت‌هاي كشور مي‌باشد و درحال حاضر عمده آب زيرزميني مصرفي با استفاده از تكنيك‌هاي حفاري مختلف از طريق حفر چاه‌هاي غيرعميق و عميق تامين مي‌شود كه ضرورت تعيين محل و نظارت بر حفر چاه‌ها را در محل‌هاي مختلف اعم از آبرفت و سازند سخت دوچندان مي‌كند. اين دستورالعمل با هدف تعيين محل انواع چاه‌هاي آب در آبخوان‌هاي آبرفتي و سازند سخت و نحوه نظارت بر حفر آنها تهيه گرديده است.

کمیته مدیریت منابع آّب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 367
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 577
تاریخ انتشار 1392
تاریخ پیش‌نویس 1389
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/23
 dibagroup
 2647