استانداردهاي نقشه‌كشي‌ ساختماني

کمیته سد و تونل های انتقال
شماره استاندارد و پیش‌نویس 176
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 256
تاریخ انتشار 1381
تاریخ پیش‌نویس 1378
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/09/06
 dibagroup
 926