دستورالعمل‌ برداشت‌ صحرايي‌ گسستگي‌هاي‌ سنگ‌ در كارهاي مهندسي و سدسازي

اين نشريه با عنوان «دستورالعمل برداشت صحرايي گسستگي‌هاي سنگ در كارهاي مهندسي و سدسازي» تهيه شده است. احداث سازه‌هاي ايمن و كارآمد در سنگ محتاج آگاهي از ويژگي‌هاي آن است. يكي از مهم‌ترين عواملي كه رفتار مهندسي سنگ را كنترل مي‌كند، گسستگي‌هاي موجود در آن اعم از گسل، درز و لايه‌بندي است. در اين دستورالعمل روش استاندارد گردآوري اطلاعات از گسستگي‌هاي سنگ‌ها، به صورتي كه قابل استفاده در كاربردهاي مختلف، از جمله در طبقه‌بندي مهندسي سنگ باشد، فراهم آمده است.

کمیته سد و تونل های انتقال
شماره استاندارد و پیش‌نویس 163
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 189
تاریخ انتشار 1378
تاریخ پیش‌نویس 1375
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/09/25
 dibagroup
 946