فهرست خدمات‌ مطالعات ژئوتکنیک‌ (مرحله‌ بهره‌برداری و نگهداری‌)

این نشریه با عنوان «فهرست خدمات مهندسی ژئوتکنیک در مرحله بهره‌برداری نگهداری» توسط کمیته «ژئوتکنیک» طرح تهیه استانداردهای مهندسی آب کشور تهیه شده است.

بررسی‌های ژئوتکنیکی در مرحله‌ی بهره‌برداری و نگهداری با هدف شناخت و بررسی صحت عملکرد سازه و پی اندر کنش آن‌ها به ویژه در شرایط پیچیده محیطی انجام می‌شود.

با کنترل کارایی و دقت سیستم ابزار دقیق و رفتارنگاری، نتایج آن‌ها گردآوری، تحلیل و با مشاهدات عینی تلفیق می‌شود. بازرسی و بررسی اجزای سازه‌ای بدنه و پی سد و دیگر سازه‌های اصلی و مهم هم‌زمان با تحلیل نتایج واقعی حرکات، تغییر مکان‌ها، تنش‌ها و تغییر و تحول‌ها درونی سازه و زمین با توجه به تاثیرات آب و شرایط هیدرولیکی در سازه‌های مهم آبی به انجام می‌رسد. مجموعه این فعالیت‌ها منجر به تهیه گزارش ایمنی و پایداری سد و سازه‌های وابسته می‌گردد.

کمیته سد و تونل های انتقال
شماره استاندارد و پیش‌نویس 157
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 202
تاریخ انتشار 1379
تاریخ پیش‌نویس 1375
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/11/03
 dibagroup
 1073