دستورالعمل‌ آزمايش‌هاي‌ تراوايي

اين نشريه با عنوان «دستورالعمل آزمايش‌هاي تراوايي» نامگذاري شده است كه شامل اندازه‌گيري ضريب تراوايي خاك در آزمايشگاه و خاك و سنگ در صحرا است. رايج‌ترين آزمايش صحرايي تعيين تراوايي در سنگ، آزمايش لوژون و در خاك، آزمايش لوفران است. اين نشريه براي انجام آزمايش‌هاي تراوايي در آزمايشگاه و در صحرا (در خاك و سنگ) و چگونگي محاسبات مربوط، انتخاب مقادير لوژون و ارزيابي رفتار توده سنگ در برابر فشار آب، مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد.

کمیته سد و تونل های انتقال
شماره استاندارد و پیش‌نویس 155
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 188
تاریخ انتشار 1378
تاریخ پیش‌نویس 1374
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/11/03
 dibagroup
 2877