فهرست‌ خدمات‌ مهندسي‌ ژئوتكنيك‌ (مرحله‌ اجرا)

اين نشريه با عنوان: «فهرست خدمات مهندسي ژئوتكنيك در مرحله اجرا» توسط كميته «ژئوتكنيك» طرح تهيه استانداردهاي مهندسي آب كشور تهيه شده است. خدمات مهندسي ژئوتكنيك در مرحله اجرا با هدف‌هاي گوناگون همانند: رعايت مشخصات و ويژگي‌هاي مورد نظر طرح، مقايسه شرايط واقعي ژئوتكنيكي ساختگاه با فرضيات و مباني طراحي و اصلاح طرح در صورت نياز، قابليت و سهولت اجراي روش پيشنهادي و بهينه‌سازي اقتصادي آن ارائه مي‌شود.

کمیته سد و تونل های انتقال
شماره استاندارد و پیش‌نویس 143
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 201
تاریخ انتشار 1379
تاریخ پیش‌نویس 1374
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/11/07
 dibagroup
 967