دستورالعمل‌ حفاظت‌ و ايمني‌ در كارگاه‌هاي‌ سدسازي‌

اين نشريه با عنوان «دستورالعمل حفاظت و ايمني در كارگاه‌هاي سدسازي» با هدف ارائه دستورالعمل‌هاي حفاظت و ايمني و با توجه به شرايط غالب كاري در كارگاه‌هاي سدسازي ايران ارائه شده است. سازمان اداري كار، وسايل حفاظتي فردي، تابلوها، علائم و موانع هشداردهنده در فصل‌هاي دوم تا ششم ارائه شده است. فصل‌هاي هفتم تا نهم به ايمني در انبار، پيشگيري و اطفاي حريق و كارهاي برقي پرداخته است. ايمني براي داربست‌بندي، نردبان‌ها، ابزار كار، وسايل بالابرنده، حمل و نقل وسايل نقليه در فصل‌هاي تا چهاردهم توضيح داده شده است. در فصل‌هاي پانزدهم تا نوزدهم ايمني در جوشكاري، كارهاي حفاري، تونل‌ها، آتشكاري و بتن ارائه شده است.

کمیته سد و تونل های انتقال
شماره استاندارد و پیش‌نویس 141
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 247
تاریخ انتشار 1381
تاریخ پیش‌نویس 1379
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/11/07
 dibagroup
 1200