راهنماي‌ مطالعات‌ پايه‌ زمين‌شناسي مهندسي‌ در پروژه‌هاي‌ مهندسي‌ آب‌

کمیته سد و تونل های انتقال
شماره استاندارد و پیش‌نویس 121
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 180
تاریخ انتشار 1379
تاریخ پیش‌نویس 1373
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/11/07
 dibagroup
 996