دستورالعمل احيا، توسعه و بهسازي چاه‌های آب (کشاورزی و شرب)

اين نشريه با هدف شناسايي عوامل موثر در كاهش آب‌دهي چاه‌هاي آب، روش‌هاي جلوگيري از كاهش بازدهي چاه‌ها، روش‌هاي توسعه در مراحل حفر و كاربرد روش‌هاي مختلف بازيابي چاه‌هاي آب و كاستن از هزينه‌هاي بهره‌برداري از منابع آب زيرزميني تهيه گرديده است.

کمیته مدیریت منابع آّب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 402
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 645
تاریخ انتشار 1392
تاریخ پیش‌نویس 1391
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/08/15
 dibagroup
 3360