فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ ژئوتكنيك‌ و برآورد خطر زمين‌لرزه‌ و زلزله‌شناسي‌ مهندسي (مرحله‌ طراحي‌ تفصيلي‌)

کمیته سد و تونل های انتقال
شماره استاندارد و پیش‌نویس 109
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 238
تاریخ انتشار 1380
تاریخ پیش‌نویس 1371
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/11/07
 dibagroup
 917