فهرست‌ خدمات‌ مطالعات مرحله‌ طراحي‌ ـ تفصيلي‌ سدسازي‌

کمیته سد و تونل های انتقال
شماره استاندارد و پیش‌نویس 102
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 103
تاریخ انتشار 1375
تاریخ پیش‌نویس 1370
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/11/07
 dibagroup
 2350