فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ ژئوتكنيك‌ و برآورد خطر زمين‌لرزه‌ (مرحله‌ توجيهي‌)

اين نشريه با عنوان: «فهرست خدمات مرحله توجيهي مطالعات ژئوتكنيك و برآورد خطر زمين‌لرزه» توسط كميته «ژئوتكنيك» با همكاري كميته «لرزه‌خيري و مهندسي زمين‌لرزه» طرح تهيه استانداردهاي مهندسي آب كشور تهيه شده است. مطالعات مرحله توجيهي با هدف تهيه طرح بهينه انجام مي‌شود. براساس اين مطالعات و آزمايش‌هاي تكميلي، طرح تفصيلي و اسناد مناقصه تهيه مي‌گردد.

کمیته سد و تونل های انتقال
شماره استاندارد و پیش‌نویس 087
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 200
تاریخ انتشار 1379
تاریخ پیش‌نویس 1369
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/11/07
 dibagroup
 926