فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ ژئوتكنيك‌ و خطر زمين‌لرزه‌ (مرحله‌ شناسايي‌)

اين نشريه با عنوان: «فهرست خدمات مطالعات ژئوتكنيك و خطر زمين‌لرزه» توسط كميته «ژئوتكنيك» با همكاري كميته «لرزه‌خيري و مهندسي زمين‌لرزه» طرح تهيه استانداردهاي مهندسي آب كشور تهيه شده است. مطالعات مرحله شناسايي با هدف شناخت اصولي و هرچه واقعي‌تر محل‌هاي بالقوه پروژه (ساختگاه‌ها) و دستيابي به تصويري مناسب از زمين در آن محل‌ها صورت مي‌گيرد. اين مطالعات امكان مقايسه گزينه‌ها و انتخاب گزينه‌(ها)ي برتر را براي ادامه بررسي‌ها در مرحله توجيهي فراهم مي‌آورد.

کمیته سد و تونل های انتقال
شماره استاندارد و پیش‌نویس 050
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 199
تاریخ انتشار 1379
تاریخ پیش‌نویس 1369
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/11/08
 dibagroup
 1062