راهنمای طراحی، ساخت و بهره‌برداری از سدهای پسماند

این ضابطه در پی بروز حوادثی چند در سدهایی که برای انبارش مواد پسماند معدنی ساخته می‌شوند، و با توجه به کمبود مدارک فنی در زمینه‌ی این نوع سدها در سطح کشور، این نشریه برای راهنمایی در زمینه‌ی طراحی، ساخت و بهره‌برداری سدهای پسماند و با هدف ارتقای دانش فنی و توسعه‌ی ساخت ایمن این سدها تهیه شده و در آن، توسعه‌ی پایدار سدهای پسماند از دیدگاه طراحی، ساخت و بهره‌برداری ایمن مورد توجه ویژه قرار گرفته است. هدف عمده این راهنما در اختیار قرار دادن توصیه‌های فنی در مورد انبارش سطحی مواد پسماند می‌باشد. لیکن بسیاری از اصول مطرح در آن در مورد انواع دیگر انبارش نیز کاربرد دارد.

مخاطبان اصلی این راهنما در دو بخش آب (سدسازی) و بخش صنعت طرح‌های معدنی متمرکز هستند.

کمیته سد و تونل های انتقال
شماره استاندارد و پیش‌نویس 424
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 682
تاریخ انتشار 1394
تاریخ پیش‌نویس 1393
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1393/10/08
 dibagroup
 1100