دستورالعمل روش‌های محاسبه حداکثر بارش محتمل (PMP) و تهیه منحنی‌های عمق، سطح، تداوم بارش (DAD)

این ضابطه با هدف ارائه روش‌ها و اصل محاسبه حداکثر بارش محتمل (PMP) تهیه گردیده است. با توجه به این‌که روش‌های برآورد، به نتایج مختلفی منتهی می‌گردد که گاه می‌تواند اختلافات فاحشی را ایجاد کند، این دستورالعمل یکنواختی و هماهنگی لازم را جهت پیش‌بینی‌ها ارائه می‌دهد.

کمیته مدیریت منابع آّب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 403
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 716
تاریخ انتشار 1395
تاریخ پیش‌نویس 1391
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/08/15
 dibagroup
 2008