الزامات كلي لوله‌هاي بتني تحت فشار كامل اتصالات و متعلقات

کمیته آب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 342-2
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 13111 (شماره استاندارد ملي)
تاریخ انتشار 1389
تاریخ پیش‌نویس 1388
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/24
 dibagroup
 1054