دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ در تاسیسات آبرسانی شهری

این نشریه به عنوان دستورالعملی برای انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ در تاسیسات آبرسانی تدوین گشته و در آن تلاش شده است ضمن معرفی پدیده ضربه قوچ، به‌بررسی عوامل ایجاد و پارامترهای تاثیرگذار بر آن پرداخته شود و سپس روش‌های مختلف جهت کنترل پدیده ضربه قوچ و چگونگی انتخاب تجهیزات کنترلی برای استفاده طراحان ارائه گردد.

کمیته آب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 325
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 517
تاریخ انتشار 1388
تاریخ پیش‌نویس 1387
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/25
 dibagroup
 1500