فهرست خدمات طرح‌هاي آبرساني مراحل (طراحی پایه و طراحی تفصیلی)

اين نشريه با عنوان«فهرست خدمات طرح‌هاي آبرساني» به منظور استفاده از خدمات مهندسي شركت‌هاي مهندسين مشاور تدوين شده است. مطالب ارائه شده در اين نشريه در بر گيرنده دو مرحله طراحي پايه و طراحي تفصيلي طرح‌هاي آبرساني كه شامل تامين، انتقال، تصفيه، ذخيره‌سازي، گندزدايي، توزيع و...است، مي‌باشد كه با هدف استفاده از قسمت‌هاي مورد نياز هر طرح بنا بر ضرورت تهيه گرديده است.

کمیته آب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 324
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 566
تاریخ انتشار 1391
تاریخ پیش‌نویس 1387
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/25
 dibagroup
 2247