راهنماي شناخت و بررسي عوامل موثر در آب به حساب نيامده و راهكارهاي كاهش آن

اين نشريه با عنوان «راهنماي شناخت و بررسي عوامل موثر در آب بحساب نيامده و راهكارهاي كاهش آن» به منظور آگاهي از اجزاي مختلف آب به‌حساب نيامده شامل انواع هدررفت ظاهري و واقعي و راهكارهاي كاهش هدررفت تدوين شده است. مطالب ارائه شده در اين نشريه دربرگيرنده مباني نظري، دستورالعمل‌ها و روش‌هاي اجرايي و توصيه‌هاي ضروري براي مديران و كارشناسان شركت‌هاي آب و فاضلاب، مهندسين مشاور و كليه پژوهشگران جهت شناخت عوامل موثر و اجزاي آب به‌حساب نيامده و راهكارهاي كاهش آن طبق استانداردهاي جهاني و شرايط بومي كشور مي‌باشد.

کمیته آب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 308
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 556
تاریخ انتشار 1390
تاریخ پیش‌نویس 1385
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/25
 dibagroup
 2340