لوله‌های بتنی تحت فشار

کمیته آب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 305
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 9397 (شماره استاندارد ملی)
تاریخ انتشار 1386
تاریخ پیش‌نویس 1385
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/25
 dibagroup
 1021